Advances in Medical Sciences            Advances in Medical Sciences

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku www.advms.pl.

Data publikacji serwisu internetowego: 2007-09-15

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-03-18

Serwis internetowy jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • Niektóre elementy serwisu mogą mieć zbyt mały kontrast.
  • Może zdarzyć się sytuacja, że do fotografii oraz elementów graficznych nie dodano tekstów alternatywnych.
  • W serwisie może występować zaburzona hierarchia nagłówków.
  • Udostępnione w serwisie dokumenty do pobrania w większości przypadków nie są dostępne cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań, aby pliki zamieszczone w serwisie były dostępne cyfrowo.
  • W serwisie internetowym można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych. Brak jednoliterowych skrótów klawiszowych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-31. Ostatni przegląd 2024-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Hanna Sarosiek. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: promocja@umb.edu.pl, telefon (85)748 5512. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynków Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.